Szukaj
Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I

POLITYKA WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

 

 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich MBR sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-097) przy ul. 3 Maja 19/25, KRS: 0000395608, NIP: 1132850641, REGON: 145306420 (dalej: „MBR sp. z o.o.” lub „Administrator”) gromadzi, wykorzystuje i chroni dane osobowe użytkowników sklepu internetowego develop-polska.pl znajdującego się pod adresem: www.develop-polska.pl (dalej: „Sklep Internetowy”), a także przedstawienie przysługujących użytkownikom Sklepu Internetowego praw w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez MBR sp. z o.o.
 2. Niniejszy dokument zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.

 

 • §2 ADMINISTRATOR DANYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest MBR sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-097) przy ul. 3 Maja 19/25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod nr 0000395608, NIP: 1132850641, REGON: 145306420.
 2. Dane osobowe zbierane przez MBR sp. z o. o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO .
 3. MBR sp. z o.o. z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. MBR sp. z o.o. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.
 4. MBR Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkowników i ochrony przekazanych przez Użytkowników informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 

 • §3 ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 

MBR Sp. z o.o. zbiera dane zwykłe i tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego oraz realizacji dokonywanych w nim transakcji. MBR Sp. z o.o. nie zbiera danych szczególnej kategorii (tj. danych o: poglądach politycznych, przekonaniach religijnych, pochodzeniu rasowym, orientacji seksualnej, danych zdrowotnych itd.).

 

 • §4 CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym zrealizowania dostawy zamówionych produktów.
 2. MBR sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
  a) w celu zawarcia oraz realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w tym do rejestracji konta klienta i składania zamówień) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, przekazania Użytkownikom informacji o zmianach Polityki prywatności i polityki wykorzystania plików cookies - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jak również do celów analitycznych polegających na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO,
  d) w celu udzielenia drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail) lub telefonicznie, odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Sklepu Internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody Użytkownika,
  e) w celu przesyłania przez administratora danych drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną informacji handlowych dotyczących jego usług i produktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie przez administratora danych poprzez kanał komunikacyjny, na który zgoda została wyrażona informacji handlowych dotyczących jego usług i produktów, w tym w formie newslettera.
 3. Podanie przez Użytkownika Sklepu Internetowego danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych powyżej. Niepodanie przez użytkownika danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym brakiem możliwości dokonania rejestracji) i dokonywania w nim transakcji. Niepodanie przez Użytkownika Sklepu Internetowego danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów, brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zapytania zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz brakiem możliwości otrzymywania informacji handlowych (w tym newslettera).

 

 • §5 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu Internetowego mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

- w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. a – do czasu pełnej realizacji umowy sprzedaży,

- w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. b - przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,

- w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. c - przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń,

- w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. d - przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- w odniesieniu do celu zdefiniowanego w lit. e - do momentu wycofania zgody marketingowej, a w odniesieniu do usługi newsletter – do momentu wycofania zgody lub przez okres dostępności usługi newsletter.

 1. Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

 

 • §6 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane Użytkowników Sklepu Internetowego będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników MBR sp. z o.o. 2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO oraz że – w przypadku gdy jest to wymagane – zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
  b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego),
  c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
  d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

 

 • §7 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I INNE PLATFORMY INTERNETOWE

 

 1. W związku z korzystaniem przez Administratora z portalu społecznościowego Facebook, Instagram, Administrator może przetwarzać dane Użytkowników, którzy:
  a) dokonali subskrypcji na fanpage’u (profilu) na portalu społecznościowym poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
  b) opublikowali swój komentarz lub kliknęli ikonę „Lubię to” bądź tożsamą pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u (profilu),
  c) opublikowali swój komentarz lub dodali ocenę MBR sp. z o.o. na platformie zakupowej allegro.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane:
  a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Użytkowników na ich własnych profilach na portalu społecznościowym/platformie zakupowej,
  b) dane opublikowane przez Użytkowników na profilu na portalu społecznościowym/platformie zakupowej.
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane mogą być w następujących celach:
  a) prowadzenia fanpage MBR sp. z o.o. na portalu społecznościowym Facebook, w tym w celu administrowania i zarządzania fanpage oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez właściciela portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
  b) prowadzenia przez MBR sp. z o.o. profilu na portalu społecznościowym Instagram, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez właściciela portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
  c) prowadzenia przez MBR sp. z o.o. profilu sprzedawcy na platformie zakupowej allegro, w tym w celu administrowania i zarządzania profilem oraz komunikowania się z Użytkownikami, na warunkach oraz na zasadach określonych przez właściciela platformy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a oraz f RODO;
  d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
  e) badania satysfakcji klientów i określenia jakości produktów oferowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.
 4. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z działalnością na portalu społecznościowym mogą być:
  a) upoważnieni pracownicy Administratora danych,
  b) podmioty związane z Administratorem umową o świadczenie usług w zakresie zapewnienia funkcjonowania fanpage’a lub innego profilu na portalu Facebook, Instagram oraz LinkedIn,
  c) właściciel portalu społecznościowego w zakresie, jaki wynika z zapewnienia funkcjonowania fanpage’a lub profilu– zgodnie z regulaminem tych portali społecznościowych.
 5. Dane Użytkowników zostały pozyskane od portalu Facebook i Instagram, z platformy zakupowej allegro oraz z publicznych profili Użytkowników na wskazanych platformach internetowych.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe Administratora, przez okres prowadzenia fanpage (profilu) lub do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania, cofnie zgodę – jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, lub Administrator sam stwierdzi, że dane zdezaktualizowały się.
 7. Użytkownik posiada prawa wymienione w treści niniejszej Polityki prywatności.
 8. W przypadku korzystania przez Administratora z usług Facebook oraz Instagram, dane Użytkownika osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Portale wykorzystują zatwierdzone klauzule umowne lub stosują mechanizmy zabezpieczeń przewidziane w RODO, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.
 9. Administrator może korzystać również z usług Google, który utrzymuje serwery na całym świecie, wobec czego dane osobowe mogą być przetwarzane na serwerach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Google stosuje mechanizmy zabezpieczeń przewidziane przez RODO.
 10. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce prywatności każdego z tych podmiotów:
  a) Meta Platforms Ireland Limited (tj. Facebook, Instagram): https://www.facebook.com/privacy/explanation
  b) Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  c) Allegro Sp. z o.o.: https://allegro.pl/regulamin/zalacznik/5

 

 • §8 PROFILOWANIE

 

MBR sp. z o.o. nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla użytkowników Sklepu Internetowego  lub które wpływają na użytkowników Sklepu Internetowego w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 • §9 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 1. Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień. Użytkownik Sklepu Internetowego ma prawo do:
  a) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
  b) dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  c) otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  d) sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  e) usunięcia danych osobowych – jeżeli zdaniem Użytkownika Sklepu Internetowego nie ma podstaw do tego, aby MBR sp. z o.o. przetwarzała jego dane, może żądać aby MBR sp. z o.o. je usunęła za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
  f) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  g) przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od MBR sp. z o.o. informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie umowy lub na podstawie zgody Użytkownika Sklepu Internetowego i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
  h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik Sklepu Internetowego uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych, lub danych innych osób wprowadzonych przez niego do Sklepu Internetowego lub w inny sposób podanych MBR sp. z o.o. narusza przepisy RODO.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes MBR sp. z o.o., przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).
 3. W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z MBR sp. z o.o. pod adresem e-mail: handlowy@mbr.pl, telefonicznie pod numerem + 48 32 77 11 111 lub listownie na adres siedziby MBR sp. z o.o.

 

 • §10 PLIKI COOKIES

 

 1. Sklep Internetowy develop-polska.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn i optymalizują działanie tych witryn.
 2. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepu Internetowego, a w szczególności do:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego;
  b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Sklepu Internetowego oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
  d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Użytkownika;
  e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie Internetowym w celu rekomendacji treści;
  f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w Sklepie Internetowym, a w szczególności do:
  a) utrzymania sesji Użytkownika Sklepu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 4. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej Sklepu Internetowego, a w szczególności do:
  a) dostosowania zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na stronę internetową Sklepu Internetowego.
 5. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki cookies:
  a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785 ;
  b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
  c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
  d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
  e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka (czater.pl);
  i) W tym przypadku pliki cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;
  f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
  h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
  i) Platforma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Cyfrowa 2, 71-441 Szczecin.
  j) Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy plac Andersa 3, 17 piętro 61-894 Poznań.
  k) PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

 • §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator Sklepu Internetowego zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności i polityki wykorzystania plików cookies o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu Internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Jednocześnie MBR sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania nowej Polityki prywatności i polityki wykorzystania plików cookies na stronie internetowej Sklepu Internetowego i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności i polityką wykorzystania plików cookies zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2023.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl